Dle Vašich požadavků vyhotovujeme následující geodetické práce

Geometrický plán

Geometrický plán (GP) je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

GP se vyhotovuje pro

  • změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky
  • rozdělení pozemku
  • změnu hranice pozemku
  • vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru
  • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu
  • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu
  • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
  • upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
  • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

V katastrální mapě nelze bez geometrického plánu nebo upřesněného přídělového plánu zobrazit předmět obsahu katastru, k němuž se zapisují práva.
Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám a spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací.

Vytyčení vlastnických hranic pozemku

Vytyčení vlastnických hranic pozemků je významnou zeměměřickou činností, kdy se do terénu přenáší poloha lomových bodů hranic pozemků podle mapového podkladu. Mapovým podkladem je výsledek originálního mapování, pozemkových úprav a nebo v mapě technicky provedený a právně platný geometrický plán.

Vytyčení nesmí být provedeno s menší přesností než umožňují použitelné podklady. S výsledkem měření musí být sousední vlastníci seznámeni, resp. musí jim být seznámení umožněno. O vytyčení se sepíše protokol a geodet vypracuje dokumentaci o vytyčení, jejiž kopii spolu s kopií protokolu vydá objednateli vytyčení a také místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Nepřítomnost souseda není na závadu vytyčení, v tomto případě se mu zašle pouze kopie protokolu.

Výsledek vytyčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem a geodet při měření nesmí své názory na právní vztahy k nemovitostem sdělovat zúčastněným. Případné námitky proti vytyčení je vhodné řešit dohodou sousedů (vždy je možná oprava hranic pozemků, existuje-li shodná vůle stran). Spory stran však řeší jedině soud, který si k takové činnosti obvykle vyžádá nezávislý znalecký posudek.

Vytyčení prostorové polohy objektu

Jedná se o vytyčování hlavní polohové čáry, hlavní osy nebo hlavních bodů trasy, charakteristických bodů a hlavních výškových bodů na určeném místě.

Dle stavebního zákona je stavebník povinnen zajistit vytýčení polohy budoucího objektu oprávněnou osobou – geodetem. O vytýčení je sepsán protokol, který je nedílnou součástí geodetické dokumentace při kolaudačním řízení spolu s geometrickým plánem.

Zhotovení mapového podkladu

Mapový podklad je polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality doplněné o stav mapy KN a PK. Mapového podkladu se využívá zejména při projektování.

Zaměření inženýrských sítí

Geodetické zaměření skutečného stavu výstavby inženýrských sítí (plyn, kanalizace, elektrika, vodovody atd.)

Jednotlivé inženýrské sítě bývají často vedeny v evidenci různých správců. Pro objednavatele zajišťujeme, zpracování těchto podkladů do souhrnné zprávy,
ve které je zaznamenán průběh sítí, od všech správců, do jednoho celku.